Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường năm 2019

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng chống bạo lực mà còn đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, cơ quan trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; phòng ngừa không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường. học; Truyền đạt những kiến thức cơ bản về cách phòng, chống bạo lực học đường; cách xử lý khi gặp trường hợp bạo lực xảy ra; được trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng chống bạo lực giới, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không bạo lực giúp các em hình thành nhân cách và ý thức đạo đức tích cực. Đồng thời kêu gọi Gia đình – Nhà trường – Xã hội kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý không để các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra.

Bài giảng lớp 2 - Tuần 284/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài giảng lớp 5 - Tuần 2725/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ

Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ 9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

- Nhân Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Trường HVN tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của CB, GV, CNV trong thực hành sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học về Công tác pháp chế9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch triển khai QĐ 446/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong CB, CC, VC về nội dung của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" Ngành Giáo dục và Đào tạo19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18