Bài: Mặt trời

Bài: Mặt trời 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Châu Mĩ (tiếp theo)

Bài: Châu Mĩ (tiếp theo)7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Thú ( tiếp theo)

Bài: Thú ( tiếp theo)5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Tiến vào Dinh Độc lập

Bài: Tiến vào Dinh Độc lập4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Một số loài vật sống trên cạn

Bài: Một số loài vật sống trên cạn4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học hát bài: Chú ếch con

Học hát bài: Chú ếch con3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1)

Bài: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước (tiết 1)3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Giúp đỡ người khuyết tật

Bài: Giúp đỡ người khuyết tật3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Thú

Bài: Thú3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc: TĐN số 8

Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa - Tập đọc nhạc: TĐN số 829/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Châu Mĩ

Bài: Châu Mĩ29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Thành thị thế kỉ XVI -XVII

Bài: Thành thị thế kỉ XVI -XVII29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn - Tập đọc nhạc: TĐN số 7

Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn - Tập đọc nhạc: TĐN số 728/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Chim

Bài: Chim28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài: Làm đồng hồ đeo tay

Bài: Làm đồng hồ đeo tay28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá