VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014

VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1417/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư số 09/2019/TT-BGDĐT

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT 7/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT ngày 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bãi bỏ Thông tư 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDDT ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 vì vậy các trường hợp giáo viên công tác trước đây ở các trường công lập hoặc ngoài công lập nếu có thời gian đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự đúng chuyên môn nghiệp vụ được miễn tập sự.

Luật giáo dục năm 2019

Luật giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1931/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Văn bản hướng dẫn liên Sở 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC ngày 09/11/2016

Văn bản hướng dẫn liên Sở 3841/HDLS-SGDĐT-SLĐTBXH-STC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1623/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ

Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

CÔNG VĂN SỐ 283/GDĐT ngày 20/9/2019 của PGD&ĐT quận Bình Thạnh về hướng dẫn thực hiện

CÔNG VĂN SỐ 283/GDĐT ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của PGD&ĐT quận Bình Thạnh về hướng dẫn thực hiện "Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN 9-11" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND TP.HCM về ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.HCM

QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của UBND TP.HCM về ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.HCM3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

QUYẾT ĐỊNH 3728/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND TP.HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB-CC-VC

QUYẾT ĐỊNH 3728/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của UBND TP.HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CB-CC-VC3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của BGD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

THÔNG TƯ SỐ 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/TT-BGDĐT ngày 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của BGD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Luật lao động 2012

Luật lao động 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá123tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Quyết định số 16/2008/qđ-bgđt

Quyết định số 16/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/qđ-bgđt3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Luật viên chức năm 2010

Luật viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng26/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Theo đó, quy định về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập cụ thể như sau: - Cán bộ, công chức (trước đây chỉ quy định một số đối tượng cụ thể, không phải tất cả); - Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; - Người giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật này. Luật Phòng, chống tham nhũng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 có hiệu lực từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành
phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí
Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập
nước”.

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19