Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông tư Số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/TT - BGDĐT - Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông tư Số: 22/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Triển khai thực hiện Quyết định số 3296/QĐ - BGDĐT6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật giáo dục 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ban hành quy định quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non 6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19