Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá191/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch thi Giáo viên giỏi cấp trường29/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1929/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 181912/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch viết chữ đẹp GV 181912/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch năm học 1819 của PGD12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch kiểm tra nội bộ2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về triển khai Thông tư số 15/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/TT-BGDĐT ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 củ Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông26/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hướng dẫn kiểm tra định kì của pgd5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kế hoạch thực hiện công tác viết, chấm sáng kiến kinh nghiệm2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tư số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi.22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tin pháp luật số 14 - QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC7/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá176/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá173/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16