Những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường

Những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho, khó thở tại trường 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Những việc nhân viên y tế tại trường cần làm

Những việc nhân viên y tế tại trường cần làm8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Những việc học sinh cần làm tại nhà và tại trường hàng ngày

Những việc học sinh cần làm tại nhà và tại trường hàng ngày8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Những việc giáo viên cần làm hàng ngày trước khi học sinh đi học và khi học sinh đi học trở lại

Những việc giáo viên cần làm hàng ngày trước khi học sinh đi học và khi học sinh đi học trở lại8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-198/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về giám sát hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học trong đại dịch Covid-19

Về giám sát hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trường học trong đại dịch Covid-198/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phòng GD hướng dẫn điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học trong phòng, chống dịch Covid-19

Phòng GD hướng dẫn điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học trong phòng, chống dịch Covid-198/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo kiểm tra các trường tiểu học

Thông báo kiểm tra các trường tiểu học6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Những việc học sinh và cha mẹ học sinh cần làm khi học sinh trở lại trường

Những việc học sinh và cha mẹ học sinh cần làm khi học sinh trở lại trường1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Công văn của SGDĐT về điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong các trường

Công văn của SGDĐT về điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong các trường1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hò Chí MInh về điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở GDMN, GDPT trên địa bàn TP.HCM

Quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hò Chí MInh về điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở GDMN, GDPT trên địa bàn TP.HCM 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẤN! Về việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 và công tác đảm bảo an toàn chuẩn bị cho học sinh đi học lại27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-1917/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công tác truyền thông giáo dục dân số năm 2020

Về công tác truyền thông giáo dục dân số năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về công tác truyền thông giáo dục dân số năm 2020

Về công tác truyền thông giáo dục dân số năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá