Toán: Diện tích hình thoi

https://forms.gle/9CM74sC8MQvZ62zd6