Chọn phòng ban 
Phòng Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng Nguyễn Ngọc Hạnh
Trình độ Thạc sĩ Giáo dục học
Email liên lạc ngochanhnbk@www.mencosmeticskr.com