Toán: Hình thoi

https://forms.gle/JFaZanYbHPqPrETQA