KẾ HOẠCH HỘI THI " LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số       /KH-THKĐ

Quận 7, ngày  tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC”

NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

 

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 của trường Tiểu học Kim Đồng;

Căn cứ vào Quyết định số 213/QĐ-THKĐ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Làm đồ dùng dạy học” cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/KH-THKĐ ngày 28 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng và thực trạng của nhà trường;

 Bộ phận chuyên môn Trường tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Làm đồ dùng dạy học” cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

 1. Mục đích.

          - Khuyến khích, động viên giáo viên tự làm thiết bị dạy học nhằm phục vụ có hiệu quả công tác dạy và học.

          - Tạo điều kiện cho giáo viên được phát huy tính sáng tạo trong nghiên cứu, cải tiến các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có hoặc tự làm thêm các đồ dùng, thiết bị dạy học cần thiết trong công tác giảng dạy và tạo sự hứng thú học tập cho học sinh.

          - Qua Hội thi, lựa chọn những đồ dùng, thiết bị dạy học tiêu biểu để phổ biến rộng rãi trong từng môn học. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên về khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục.

 2. Yêu cầu.

- Huy động được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia.

- Hội thi phải trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức Hội thi của các tổ chuyên môn.

- Hội thi thực hiện đúng kế hoạch và đánh giá đúng chất lượng đồ dùng dạy học của từng tổ chuyên môn và các cá nhân giáo viên.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ  HÌNH THỨC HỘI THI.

1. ĐỐI TƯỢNG,NỘI DUNG.

-Tất cả giáo viên đang giảng dạy trong trường.

- ĐDDH tham gia dự thi bao gồm:

+ Thiết bị, mô hình;

+ Bản vẽ, tranh ảnh, sơ đồ tư duy, ...

2.  Địa điểm.  Hội trường Trường tiểu học Kim Đồng.

3. Thời gian.

-Từ ngày 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 đến ngày 29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 tổ chức chấm thi)

4. Hình thức.

Ban Tổ chức sẻ chuẩn bị hội trường. Sắp xếp 8 bàn học sinh thành 1 nhóm/1 khối lớp và có tất cả 6 nhóm từ khối 1→ 5 và tổ Tiếng Anh.

Từ 15 đến 29/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giáo viên các lớp sẽ chuẩn bị ý tưởng , thiết kế 1 bộ đồ dùng dạy học và một bản thuyết minh diển giải, mục đích sử dụng của đồ dùng đó trên 1 tờ giáy A4 được trang trí đẹp và hoàn thiện sản phẩm.

Sáng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 các khối lớp sẽ trưng bày sản phẩm đã hoàn thiện của mỗi cá nhân lên trên một nhóm bàn của khối mình mà Ban Tổ chức đã sắp xếp sẵn. Sau khi đã trưng bày các sản phẫm xong, khối trưởng sẽ cùng với giáo viên trong tổ trang trí bàn nhóm của mình sao cho thật đẹp mắt, khoa học, sáng tạo để thuận tiện cho Ban Giám khảo chấm thi.

Ban giám khảo sẽ căn cứ vào cách trang trí của từng khối và số lượng sản phẩm tham dự cũng như giải thưởng cá nhân để xét giải tập thể.

Chiều 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, lúc 14 giờ, Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm thi.

Ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15, công bố và trao giải tại buổi Lễ Hiến chương nhà giáo.

 

Lưu ý: Giáo viên chủ nhiệm trang trí, thiết kế tên lớp, tên đồ đùng dạy học và bản thuyết minh cạnh sản phẩm của mình, để tiện cho Ban Giám khảo chấm thi tránh sự nhầm lẫn có thể xảy ra.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO.

1.     Ban Tổ chức.

Ông Nguyễn Chí Thảo             – Hiệu trưởng                           – Trưởng ban

Ông Phan Thanh Phương        – Phó Hiệu trưởng                             – Phó ban

Bà Nguyễn Thuỵ Tố Uyên      – Phó Hiệu trưởng                             – Phó ban.

Bà Nguyễn Thị Kim Hẳng        – Tổ Trưởng khối 1                 – Thành viên

Bà Trương Thị Lan Phương     – Tổ Trưởng khối 2                 – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân                 – Tổ Trưởng khối 3                 – Thành viên

Bà Huỳnh Thuỵ Thuỳ Trang            – Tổ Trưởng khối 4                 – Thành viên

Bà Trần Phạm Quyên Quyên – Tổ Trưởng khối 5                 – Thành viên

Ông Nguyễn Hải Trường                   – Tổ Trưởng tổ TA                  – Thành viên

Bà Nguyễn Trịnh Ngọc Hân    – Tổ trưởng tổ Năng khiếu      – Thành viên

2.     Ban Giám khảo Hội thi.

Ban giám khảo Hội thi .

                   Bà Bùi Thị Bảo                         –  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

                   Ông Phan Thanh Phương   –  Phó Hiệu trưởng

                   Bà Nguyễn Thuỵ Tố Uyên –  Phó Hiệu trưởng

IV. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ CƠ CẤU GIẢI.

1.  Đánh giá, xếp loại.

- Mỗi thiết bị, đồ dùng dạy học được đánh giá theo phiếu chấm điểm.

- Giải cá nhân là điểm trung bình cộng của các thành viên giám khảo.

- Giải tập thể được tính căn cứ vào các tiêu chí:

+ Số lượng thiết bị, đồ dùng dạy học tham gia dự thi,

+ Đủ chủng loại thiết bị, đồ dùng dạy học,

+ Số lượng thiết bị, đồ dùng dạy học đạt giải,

+ Tổ chức, bố trí khu vực thi của tổ chuyên môn đẹp, khoa học, sáng tạo.

Các sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn sau:

- Tính sư phạm : Đảm bảo phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, phù hợp nội dung và điều kiện cụ thể của địa phương; giúp cho giáo viên truyền thụ kiến thức khoa học, chính xác; giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và khắc sâu kiến thức, gây hứng thú học tập nơi học sinh.

- Tính khoa học:  Đảm bảo nguyên lý cấu tạo, đơn giản khi lắp ráp, vận hành, bền chắc, an toàn khi sử dụng.

- Tính thẩm mỹ :  Kích thước, hình thức, màu sắc đẹp, hài hoà, tác động mạnh đến nhận thức học sinh.

- Tính kinh tế: Sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền, giá thành hạ, có thể phổ biến nhân rộng.

- Hiệu quả sử dụng : Thể hiện tính hiệu quả cao về nội dung, loại hình và phương pháp sử dụng.

- Tính sáng tạo : Thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình, cấu tạo và phương pháp sử dụng.

- Phạm vi sử dụng :  Mức độ ứng dụng của đồ dùng dạy học cho tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 bài, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 chương hay tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 khối học hoặc tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 hệ thống kiến thức.

Lưu ý

Các loại thiết bị, đồ dùng dạy học nói trên phải do người dự thi tự làm ( được phép sử dụng một số sản phẩm có sẵn trên thị trường làm chi tiết của đồ dùng, thiết bị dạy học ) và không nằm trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trang bị hàng năm. Những sản phẩm tương tự các thiết bị đã trang bị, phải có cải tiến để chất lượng và hiệu quả sử dụng cao hơn. Các thiết bị, đồ dùng dạy học dự thi đợt này chưa tham gia các đợt thi trước. Các sản phẩm dự thi phải có bản thuyết minh, nêu rõ đặc điểm, giá trị, hiệu quả sử dụng, đồ dùng được áp dụng cho bài nào, tiết nào, chương nào, khối lớp nào…; cách làm, cách sử dụng, vận hành…

2. Cơ cấu giải  thưởng.

2.1. Giải cá nhân.

+Gồm các giải: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 giải nhất, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 giải nhì, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giải ba, một số giải khuyến khích.

Giải nhất:  4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

Giải nhì:    3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

Giải ba:     2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

Giải khuyến khích: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

2.2. Giải tập thể.

+Gồm các giải: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 giải nhất, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 giải nhì, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 giải ba.

Giải nhất:  4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

Giải nhì:    3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

Giải ba:     2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng

 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi đồ dùng dạy học cấp truờng. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai và có kế hoạch tham gia tốt để hội thị thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

-    Hiệu trưởng;

-    GV khối 1,2,3,4,5,TA;

-   Lưu: VT, CM.

Người viết kế hoạch

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phan Thanh Phương

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Chí Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH

Hội thi thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm toàn trường

(Kèm theo Kế hoạch số: ....... /KHCM, ngày 24/ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 /2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12)

  I. Điều kiện đối tượng tham gia dự thi

1. Các thiết bị, mô hình, đồ dùng dạy học tự làm tham gia dự thi phải là những thiết bị, mô hình, ĐDDH được làm trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.

2. Các thiết bị, mô hình, ĐDDH dự thi phải đảm bảo tính sư phạm, khoa học thực tiễn và kinh tế

3. Đối tượng, số lượng thiết bị, mô hình, ĐDDH dự thi:

-  Bản vẽ in trên vải khổ Atập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ≤ 15 bản (có đóng nẹp),

- Bài giảng điện tử ≤ 5 bài giảng (nội dung mỗi bài giảng hoàn thiện một môn học).

- Thiết bị, mô hình không hạn chế.

Ngoài các thiết bị, mô hình, ĐDDH tự làm tham gia dự thi, các tổ có thể sử dụng các thiết bị mô hình của các năm trước, các thiết bị, mô hình mua sẵn để trưng bầy trang trí trong khu vực được phân công.

4. Thiết bị, mô hình, ĐDDH dự thi phải đúng tên như đã đăng ký với BGH.

5. Mỗi thiết bị, mô hình, ĐDDH dự thi phải có thuyết minh và hướng dẫn sử dụng.

6. Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị, mô hình không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được sắp xếp.

II. Quản lý thiết bị, mô hình ĐDDH dự thi

Các tổ chuyên môn và các cá nhân tham gia dự thi nhận vị trí lắp đặt thiết bị, mô hình, ĐDDH theo sơ đồ sắp xếp của ban tổ chức. Chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành và tự bảo quản trong suốt quá trình diễn ra Hội thi.

III. Trình bày thiết bị, mô hình ĐDDH dự thi

1. Các thiết bị, mô hình, ĐDDH cần được xếp đặt khoa học, thẩm mỹ, có thuyết minh và hướng dẫn sử dụng.

2. Các tác giả thiết bị, mô hình, ĐDDH thuyết minh khi giám khảo đến đánh giá (Nội dung thuyết minh: công dụng, phạm vi sử dụng, nguyên lý làm việc, kết quả đã được ứng dụng trong giảng dạy...) Ngoài ra, cần trả lời các câu hỏi của giám khảo nhằm giải thích làm rõ thêm thiết bị, mô hình dự thi.

 Thời gian thuyết minh ≤ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút.

3. Khi trình bày các bản vẽ được treo trên giá, bài giảng điện tử được trình bầy trên phông chiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ  HỘI THI

“LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC”

NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TÊN ĐỒ DÚNG DẠY HỌC

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Chí Thảo