Các nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Tháng 11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

     Luật Tố cáo 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Luật Tố cáo 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 có hiệu lực từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, Luật có 9 Chương và 67 Điều và thay thế Luật Tố cáo số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/QH13.

     Luật Phòng, chống tham nhũng 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 gồm 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá chương với 96 điều, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18), chính thức có hiệu lực từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Luật này thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/QH12 và Luật số 27/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QH13)

Tải file đính kèm: luat-phong-chong-tham-nhung-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-so-36-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-qh14_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: luat-to-cao-nam-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá192tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)