Lịch công tác tuần 21 (Từ 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

 

 

 

-7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần.

 

 

 

 

 

-14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Mời bảo mẫu họp tại Phòng Hội đồng.

-14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Mời cô Diễm Châu họp tại Phòng giáo dục

-15gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Mời thầy Minh Hùng họp tại trường Phan Đình Phùng

THỨ BA

16/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

 

 

 

-9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:GVCN, GVTA, GVBM nộp hồ sơ chuyên môn ( Kể cả SLL, SCN, Sổ dự giờ, Nghị quyết khối) : Thầy Hùng nhận.

 

 

THỨ TƯ

17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

 

-7gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Đón đoàn kiểm tra.

 

 

-14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Khởi động máy bơm PCCC

(Uy và Bảo vệ).

 

THỨ NĂM

18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

 

-9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Đón đoàn kiểm tra PCCC

 

 

-Nộp đồ dùng dạy học dự thi ngày 25/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

 

THỨ SÁU

19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

-9gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Mời khối trưởng, khối phó (K1 đến K5) họp tại Phòng thầy Hùng.

-Bảo mẫu giặt bao gối (Y tế kiểm tra).

 

THỨ BẢY

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

 

 

 

 

 

Tác giả: Ban giám hiệu