Bài học trực tuyến tuần 26 - Anh Văn

 

LỚP 1

https://www.youtube.com/watch?v=tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáSyngJ-Bo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR19TLIBleJ9cMLthFocYK6JqyO5y9N_uWQw3mj9BiZ81vNvRtYsD2aHwPQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=PgP2Ahtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáF15U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3zYtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáltập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáonuwjsI92b8UWoA2I5w71_N9gbPEJC7qzhUXSmHFV44KA9z3kjY

LỚP 2

https://www.youtube.com/watch?v=52b-fic4kiI&feature=youtu.be&fbclid=IwARtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáat2986AdMcd_iyYA7NxGPhdbelb8gOgxq4DFo6RtEsDlH3tUlVwaCzKs

LỚP 3

https://www.youtube.com/watch?v=Ijm9Yh_EWhE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gxzb33Mmb2M--y9O8fhJy9westập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáuWhbPlHzWEynFvgmaXtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đázNmgYsfJAD4

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuzajrIylGtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá&feature=youtu.be&fbclid=IwARtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đápUFF9grQfy5sY3L_TXU7zVinxNEcskkDFFNYrWRBnEFURlWCnz1cH-QQ

LỚP 4

 

Lesson 1: https://www.youtube.com/watch?v=FJHpdUJVMB4&feature=youtu.be
Lesson 2: https://www.youtube.com/watch?v=-G1UkY9hP_U&feature=youtu.be

Lesson 3: https://www.youtube.com/watch?v=qVXi8stập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-Catập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá&feature=youtu.be

LỚP 5

https://www.youtube.com/watch?v=7YRAhqS5yXI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Spfd-Ilz2jkpXZ534iGZkZ9XN9Ke_ydxukHywDuoMg_aMp6SvQ37vSaU