THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ BÀN TAY NẶN BỘT. BÀI KHOA HỌC: CAO SU

Thầy: Nguyên Anh Minh thực hiện chuyên đè bài: Cao su

Giáo viên về tham dự thao giảng.

Thầy: Thái Yên Thành Báo cáo bàn tay nặn bột

Học sinh chia thành 5 nhóm.

 

Tác giả: Phan Văn Thắng