Lịch Công Tác Tuần 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM 

 

 

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

- Tổ chức CLBTA các khối (7h15)

- Giao ban CBCC (*h4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá liên tịch T1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

- Giao ban CBCC (14h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

- KTĐK HKI môn Toán K5 (13h1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

BA

31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

- T/ chức sự kiện về KNS trong HS các khối (7h15' - 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáh3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

- HS học 1 buổi ra về lúc 11h1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 11h 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Họp hối đồng sp tháng 1 + 2/ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Nghỉ lễ       

NĂM

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Trang trí cổng Xuân "Canh tý" Mai + Đào mừng Xuân (GVCN + CĐ + CĐ TN) 

- Họp PHHS khối 1 + 2 HKI (từ 16h - 17h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá GVCN)

SÁU

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

- Tham gia vòng thi 2 (Lần 2) GVCN cấp Quận (Thi viết - ĐT Trâm => 3 GV)

 

- Họp PHHS khối 3 + 4, 5 HKI (từ 16h - 17h3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá GVCN)

 

BẢY

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 - Trang trí Cổng Xuân "Canh tý 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá"  

CHỦ NHẬT

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá