Tuần 28: ĐỊA LÍ LỚP 4 BÀI: THÀNH PHỐ HUẾ8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28: LỊCH SỬ LỚP 4 BÀI: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27: Ngày 2/5 LỊCH SỬ LỚP 4 BÀI: THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI - XVII1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 27: Ngày 2/5 ĐỊA LÍ LỚP 4 BÀI: DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 26: Ngày 23/4 LỊCH SỬ LỚP 4 BÀI: CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25: Ngày 18/4 Lịch sử Lớp 4 Bài: Trịnh Nguyễn phân tranh 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25: Ngày 17/4 Địa lí Lớp 4 Bài: Thành phố Cần Thơ16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 3/4 Lịch sử Lớp 4 Bài: Văn học và khoa học thời Hậu Lê 2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 2/4 Lịch sử Lớp 4 Bài: Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước, Trường học thời Hậu Lê1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 2/4 Địa lí Lớp 4 Bài: Thành phố Hồ Chí Minh 1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 31/3 Địa lý Lớp 4 Bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá