Tuần 25: Ngày 2/5 GRADE 5. UNIT 12_ LET'S OPEN THIS PRESENT FIRST - PRACTICE1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25: Ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 GRADE 5. UNIT 12_ LET'S OPEN THIS PRESENT FIRST - GRAMMAR29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25: Ngày 28/4 GRADE 5. UNIT 12_ LET'S OPEN THIS PRESENT FIRST - WORDS27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 24: Ngày 25/4 GRADE 5 UNIT 11_ SOMETHING NEW TO WATCH - PRACTICE25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 24: Ngày 23/4 GRADE 5 UNIT 11_ SOMETHING NEW TO WATCH - GRAMMAR21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 24: Ngày 21/4 GRADE 5. UNIT 11_ SOMETHING NEW TO WATCH - WORDS21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 18/4 GRADE 5. UNIT 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_ HOW MUCH TIME DO WE HAVE_ - PRACTICE17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 16/4 GRADE 5. UNIT 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_ HOW MUCH TIME DO WE HAVE_ - GRAMMAR15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 23: Ngày 14/4 GRADE 5. UNIT 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_ HOW MUCH TIME DO WE HAVE_ - WORDS13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 22: Ngày 11/4 GRADE 5. REVIEW 3_ REVISION - PRACTICE1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 22: Ngày 9/4 GRADE 5. REVIEW 3_ REVISION - GRAMMAR8/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 22: Ngày 7/4 GRADE 5: REVIEW 3_ REVISION - WORDS6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 21: Ngày 4/4 GRADE 5. FLYERS - READING AND WRITING 4/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 21: Ngày 2/4 GRADE 5. UNIT 9_ WILL IT REALLY HAPPEN - PRACTICE1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 21: Ngày 31/3 GRADE 5. UNIT 9_ WILL IT REALLY HAPPEN_ - LESSON 231/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá