Phòng Chống Dịch Bệnh Virus COVID-19

Phòng Chống Dịch Bệnh Virus COVID-19 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo lịch đi học lại của học sinh toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo từng cấp học.

Thông báo lịch đi học lại của học sinh toàn Thành phố Hồ Chí Minh theo từng cấp học.29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 11: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 11: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-1918/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày 18 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cuả UBND TP-HCM. Học sinh toàn trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Thông báo: Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kèm theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Bộ trưởng Bộ GDĐT

 Thông báo: Nhà trường tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1021/GDĐT - TH ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về một số hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học qua Internet trong giai đoạn học sinh tạm nghỉ học.

Thông báo: Nhà trường tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21/GDĐT - TH ngày 31 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở Giáo dục và Đào tạo về một số hướng dẫn trong công tác tổ chức dạy học qua Internet trong giai đoạn học sinh tạm nghỉ học. 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 10: Về việc dạy học trực tuyến cho học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám từ ngày 06/4/2020 - 24/4/2020 (Tuần 24; 25;26)

Thông báo số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Về việc dạy học trực tuyến cho học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Tuần 24; 25;26)3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 9: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 9: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-1929/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 1156/UBND-VX ngày 28 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cuả UBND TP-HCM. Học sinh toàn trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 19/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thông báo số 8: Về việc dạy học trực tuyến cho học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám từ ngày 19/3/2020 - 05/4/2020 (Tuần 21; 22; 23)

Thông báo số 8: Về việc dạy học trực tuyến cho học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám từ ngày 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Tuần 21; 22; 23)18/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 7: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 7: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-1913/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 888/UBND-VX ngày 13 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cuả UBND TP-HCM. Học sinh toàn trường tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

Hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống dịch covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành.4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông báo số 6: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 6: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-1929/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thông Báo số 5: Học sinh tiếp tục được nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2/2020.

Thông Báo số 5: Học sinh tiếp tục được nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Ngày 14/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của trường Lê Văn Tám

Thông Báo13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá