Trường TH Long Thạnh Mỹ thông báo Kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Học sinh toàn trường kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (Thực hiện Công văn số 142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/UBND-VX ngày 18/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của UBND TPHCM về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên các cơ sở giáo dục TP do dịch bệnh COVID-19).