Hướng dẫn một số nội dung dạy học môn Thủ công lớp 1, 2, 3.

Tải file đính kèm: HD_Thu cong.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)