LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

NGÀY KHỐI 4 KHỐI 5
Ngày 19/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
( Thứ ba )
TIẾNG VIỆT
Viết (7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 8 giờ 25)
Đọc (9 giờ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá -1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ 35)
Ngày 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
( Thứ năm)
TOÁN
(7giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 8 giờ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá )
TOÁN
(7giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 8 giờ 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá )
Ngày 22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
( Thứ sáu )
TIẾNG VIỆT
Viết (7 giờ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 8 giờ 25)
Đọc (9 giờ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá -1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá giờ 35)
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Long