Chi Đoàn Thực Hiện Công Trình Thanh Niên "Đảm Bảo An Toàn Cho Học Sinh Giờ Ra Về"