Khối 2_Tuần 26_TLV_Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển.