Kế hoạch dạy học trực tuyến khối 5

Khoa học 5 | Tuần 26 | Sự sinh sản của thực vật có hoa

https://www.youtube.com/watch?v=LB7gqHQf6IQ

Tải file đính kèm: khoi5tuan26kehoachdayhoctructuyendocx_2142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.docx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: h_van-_nghia_thay_tro_-_t26_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pptx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: luyen_tap_lien_ket_cac_cau_trong_bai_bang_cach_thay_the_tu_ngu-_tamt26_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.ppt
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: nbkk5t26khoahoccoquansinhsanothucvat_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pptx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: nbkk5tuan25tapdoccuasong_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pptx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: nbkltvctuan_26xuantruongk5_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pptx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: tuan_26_hoi_thoi_com_thi_o_dong_van_lan_2_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pptx
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)