Về việc sử dụng tài sản công đối với các cơ sở giáo dục công lập

Về việc sử dụng tài sản công đối với các cơ sở giáo dục công lập 4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong năm học: 2019-2020

Thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v thực hiện hỗ trợ miễn, giảm cho học sinh năm học 2019-2020

V/v thực hiện hỗ trợ miễn, giảm cho học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học: 2019-2020 của các cơ sở giáo dục.(Văn bản của PGD)

V/v hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của các cơ sở giáo dục.(Văn bản của PGD)15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo tạm thu học phí

Thông báo tạm thu học phí18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v thực hiện các khoản tạm thu đầu năm học mới 2019-2020

V/v thực hiện các khoản tạm thu đầu năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

V/v thực hiện các khoản tạm thu đầu năm học mới 2019-2020

V/v thực hiện các khoản tạm thu đầu năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (văn bản của Sở GDĐT TP. HCM)

Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (văn bản của Sở GDĐT TP. HCM)14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2019-2020 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (văn bản của Sở GDĐT TP. HCM)

Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (văn bản của Sở GDĐT TP. HCM)14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
Năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 1 tại trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 28/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 Năm học: 2019-2020

Thông báo về việc tuyển sinh lớp 6 Năm học: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19