Sinh hoạt chào cờ đầu tuần - Phát cờ thi đua cho các lớp - hội thi Kể chuyện đạo đức khối 1

Lớp 1/1 kể chuyện đạo đức

Lớp 1/2 kể chuyện đạo đức

Lớp 1/3 kể chuyện đạo đức

Tác giả: Trường TH Nhật Tảo