Về rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu thống kê trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Khẩn: Về báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập)) 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Khẩn: Về báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện) 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về triền khai Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NQ-HĐND ngày 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của HĐND thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 và nguồn thực hiện CCTL năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kinh gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT trực thuộc,Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện, Hiệu trưởng các trường phổ thông, Trung học phổ thông công lập và ngoài công lập, Hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc Sở) 3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về bổ sung dự toán kinh phí không thường xuyên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về việc báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và tình hình hoạt động, vay nợ giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22 của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về góp ý dự thảo Quyết định ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cho các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Kế hoạch Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT) 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về lập dự toán cho công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại trà Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1). (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện) 12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về triển khai Thông tư số 26/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BGDĐT ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, PH.BTVH;Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) 7/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Khẩn: Về đảm bảo kinh phí công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) của ngành giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT) 5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về chi quà tết Canh Tý năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá chi CBCCVC tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Khẩn: Về thông báo thời gian thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về lưu ý một số điểm thực hiện việc sử dụng tài sản công đối với các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT) 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) 7/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

V/v thu thập dữ liệu thống kê kỳ giữa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành. (Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

V/v thu thập dữ liệu thống kê kỳ giữa năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (KÍnh gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) 6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng KHTC

Về thực hiện đánh giá một số nội dung trong công tác mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

KẾ HOẠCH: Khảo sát thực trạng điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị trực thuộc phục vụ việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Khẩn: Về báo cáo dự kiến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Giám đốc TT.GDTX, Phân hiệu Bổ túc văn hóa; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở) 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Khẩn: Về báo cáo dự kiến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21. (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Về thực hiện công tác tài chính và tài sản cuối năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm GDTX thuộc Sở) 5/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Về việc cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất cho các đơn vị trực thuộc Sở (lần 1) 22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo công tác chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 (Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT 24 quận, huyện) 21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Về cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất cho các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - Phòng KHTC

Đang online: 263
Hôm nay : 195,9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Hôm qua : 269,586
Tuần này : 1,985,453
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 23,174,854
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 273,1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6,841
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM