Cập nhật: 9:52, 18/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 Lượt đọc: 23

THÔNG TIN PHÁP LUẬT SỐ 36

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

 

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã s, tiêu chun chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập. Một số nội dung quy định như:

* Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập

- Giáo viên trung học phổ thông hạng I -số: V.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.13;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số: V.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.14;

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III -số: V.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.15.

* Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông

- Có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Các tiêu chuẩn đạo đức khác của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục và Lut Viên chức.

* Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

- Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quy định phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức và theo quy định;  

- Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông tương ứng không được kết hp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

* Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên trung học phổ thông quy định tại Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/TCCP-VC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo (sau đây viết tắt là Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/TCCP-VC); Quyết định số 61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch của một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin (sau đây viết tắt là Quyết định số 61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-BNV), nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông quy định như sau:

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5.14) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112).

- Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo trung học phổ thông hạng III (mã số V.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.15) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113).

* Cách xếp lương

- Các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/NĐ-CP) như sau:

+ Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến hệ số lương 6,78);

+ Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến hệ số lương 6,38);

+ Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

- Việc xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức quy định tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếp lương vào các ngạch giáo viên trung học phổ thông theo quy định tại Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/TCCP-VC; Quyết định số 61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-BNV; Nghị định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/NĐ-CP và Khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch s 81/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/TTLT-BNV-BTC ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường, được thực hiện như sau:

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng thụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn H đã xếp ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113), bậc 3, hệ số lương 3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá kể từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4.15) thì xếp bậc 3, hệ s lương 3,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13.

Việc thăng hạng viên chức giáo viên trung học phổ thông được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh giáo viên trung học phthông quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

….

Thông tư liên tịch số 23/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.

Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên trung học phổ thông quy định tại Quyết định số 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/TCCP-VC ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 6 năm 1994 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo.

Bãi bỏ các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên trung học phổ thông tại Quyết định số 61/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/QĐ-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin.

Bãi bỏ các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên trung học phổ thông thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/QĐ-BNV ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tác giả: Phòng pháp chế


Đang online: 645
Hôm nay : 252,681
Hôm qua : 326,27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1,772,643
Tuần trước : 1,937,313
Tháng này : 22,962,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá44
Tháng trước: 39,684,499
Tất cả : 272,894,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá31
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.38 229 36tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM