Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông