TUẦN 25 -TOÁN 5 ON LINE -PHÉP CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN tr131sgk13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

TUẦN 25 - TOÁN 5 ONLINE- BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN tr129sgk13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - ĐỊA LÝ 5 – CHÂU PHI13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - KHOA HỌC 5 – ÔN TẬP VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - LỊCH SỬ 5 - SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - TẬP ĐỌC 5 – PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - TẬP ĐỌC 5 - CỬA SÔNG13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - KỂ CHUYÊN 5 – VÌ MUÔN DÂN13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - LTVC 5 – LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH THAY THẾ TỪ NGỮ13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - LTVC 5– LIÊN KẾT CÂU TRONG BÀI BẰNG CÁCH LẶP TỪ NGỮ13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - CHÍNH TẢ 5 - AI LÀ THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI?13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 25 - TLV 5 – TẢ ĐỒ VẬT KIỂM TRA VIẾT13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá