Địa lí lớp 4 bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Địa lí lớp 4 Tuần 28: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Tác giả: Trường TH Phước Thạnh