Môn Đạo đức bài Lịch sự khi đến nhà người khác (tiết 2) Lớp 2 Tuần 27

https://youtu.be/yOkwc4eGknY

https://youtu.be/yOkwc4eGknY