Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Ngày có hiệu lực: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14
Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Trích yếu: Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.Văn Phòng Bộ Ban hành: 28-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT
Nội dung:

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

__________________________

        Căn cứ Nghị định số 36/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

        Căn cứ Nghị định số 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Nghị định số 75/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

         Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

         Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

         Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

         Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

        Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Ban Tuyên giáo TƯ;                 

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;

- Kiểm toán nhà nước;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Website Chính phủ;                                           

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

File đính kèm