Tuần 28 - Khối 3 - Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến.

Tuần 28 - Khối 3 - Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến. 8/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Âm nhạc - Tiếng hát bạn bè mình.

Tuần 28 - Khối 3 - Âm nhạc - Tiếng hát bạn bè mình.7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Mĩ thuật - Mô phỏng tranh.

Tuần 28 - Khối 3 - Mĩ thuật - Mô phỏng tranh.7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Anh văn - Unit 11: Look at all the animals (cont 2).

Tuần 28 - Khối 3 - Anh văn - Unit 11: Look at all the animals (cont 2).7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lưu ý: Tài liệu gồm 3 file: Bài giảng, bài tập và đáp án.

Tuần 28 - Khối 3 - Anh văn - Unit 11: Look at all the animals (cont 1).

Tuần 28 - Khối 3 - Anh văn - Unit 11: Look at all the animals (cont 1).7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Bài ôn: Toán + Tiếng Việt.

Tuần 28 - Khối 3 - Bài ôn: Toán + Tiếng Việt.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lưu ý: Tài liệu gồm 2 file: Bài ôn và đáp án.

Khối 3 - Thủ công - Đan nong đôi.

Khối 3 - Thủ công - Đan nong đôi.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khối 3 - Đạo đức - Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

Khối 3 - Đạo đức - Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Khối 3 - Tự nhiên và xã hội - Rễ cây.

Khối 3 - Tự nhiên và xã hội - Rễ cây.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Toán: So sánh các số trong phạm vi 100 000.

Tuần 28 - Khối 3 - Toán: So sánh các số trong phạm vi 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Toán: Diện tích một hình. Đơn vị đo diện tích.

Tuần 28 - Khối 3 - Toán: Diện tích một hình. Đơn vị đo diện tích.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt - LTVC -  Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm; chấm hỏi; chấm than.

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt - LTVC - Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? Dấu chấm; chấm hỏi; chấm than.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt  - TLV - Kể về một trận thi đấu thể thao.

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt - TLV - Kể về một trận thi đấu thể thao.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt -  Tập đọc - Cùng vui chơi.

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt - Tập đọc - Cùng vui chơi.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt -  Kể chuyện - Cuộc chạy đua trong rừng.

Tuần 28 - Khối 3 - Tiếng Việt - Kể chuyện - Cuộc chạy đua trong rừng.6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá