THỜI KHÓA BIỂU TỪ 11-05-2020 THEO LỚP (3 khối)

THỜI KHÓA BIỂU TỪ 11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá THEO LỚP (3 khối) 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em xem file đính kèm.

Thời khóa biểu từ 11-05 theo tên môn - tên gv

Thời khóa biểu từ 11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5 theo tên môn - tên gv1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thầy Cô, các em HS và quý PH xem file đính kèm.

Thời khóa biểu khối 12 từ 04-05-2020

Thời khóa biểu khối 12 từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thầy Cô và các em xem file đính kèm

Thời khóa biểu dạy học trực tuyến - khối 10 và khối 11

Thời khóa biểu dạy học trực tuyến - khối 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và khối 1131/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Áp dụng từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (bấm vào "Tải file đính kèm . . ." để xem trực tiếp).

Thời khóa biểu học trực tuyến - khối 12

Thời khóa biểu học trực tuyến - khối 1221/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Áp dụng từ 23/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thời khóa biểu dạy - học trực tuyến áp dụng từ 23-03-2020

Thời khóa biểu dạy - học trực tuyến áp dụng từ 23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em có thể xem trực tiếp (bấm vào "Tải file đính kèm . . .") hay download để xem

Thời khóa biểu từ 03-02-2020 theo lớp

Thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá theo lớp2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em có thể xem trực tiếp (bấm vào "Tải file đính kèm . . .") hay download để xem

Thời khóa biểu từ 03-02-2020 theo tên môn - tên gv

Thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá theo tên môn - tên gv2/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thầy Cô và các em có thể xem trực tiếp (bấm vào "Tải file đính kèm . . .") hay download để xem

Thời khóa biểu từ 06-01 theo lớp

Thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 theo lớp5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Các em có thể xem trực tiếp (bấm vào "Tải file đính kèm . . .") hay download để xem

Thời khóa biểu từ 06-01 theo tên môn - tên gv

Thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 theo tên môn - tên gv5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thầy Cô và các em có thể xem trực tiếp (bấm vào "Tải file đính kèm . . .") hay download để xem

Thời khóa biểu theo tên mon - tên gv - từ 04-11-2019

Thời khóa biểu theo tên mon - tên gv - từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Cô và các em học sinh xem:

Thời khóa biểu theo lớp - từ 04-11-2019

Thời khóa biểu theo lớp - từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-11-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá193/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Cô và các em học sinh xem:

Thời khóa biểu từ 23-9 theo lớp

Thời khóa biểu từ 23-9 theo lớp 21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Cô và các em xem

Thời khóa biểu từ 23-9 theo tên mon - tên gv

Thời khóa biểu từ 23-9 theo tên mon - tên gv21/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Cô và các em học sinh xem:

Thời khóa biểu học kỳ 1 (2019-2020), từ 19-08-2019, theo từng gv

Thời khóa biểu học kỳ 1 (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá), từ 19-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, theo từng gv19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thầy Cô xem trực tiếp hay download về để xem (bấm vào: Tải file đính kèm . . .)