THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Ôn tập tại nhà  môn hoá (10/2-15/2)

Ôn tập tại nhà môn hoá (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2-15/2) 12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đáp an môn hoá học kì i năm 2019-2020

Đáp an môn hoá học kì i năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nội dung ôn tập hoá học kì i (2019-2020)

Nội dung ôn tập hoá học kì i (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)21/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KÌ I 
năm học 2019-2020

ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KÌ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
năm học 2019-2020
Môn Hoá học

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Môn Hoá học23/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đáp an thi học ki ii môn hoá 2018-2019

Đáp an thi học ki ii môn hoá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1923/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

.

Ôn tập học kì 2 môn hoá 2018-2019

Ôn tập học kì 2 môn hoá 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá194/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Kì thi hoá hoàng gia úc

Kì thi hoá hoàng gia úc29/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Ngày thi: 8 giờ ngày 18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Hình thức thi: 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá câu trắc nghiêm trong 6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá phút Nội dung : phù hợp chương trình hoá học Việt Nam nhưng cần suy luận và liên hệ thực tế Lệ phí : 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/học sinh Đối tượng : học sinh lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá và 11

Đáp án môn hoá kiểm tra giữa học kì (18-19)

Đáp án môn hoá kiểm tra giữa học kì (18-19) 21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì ii (2018-2019)

Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kì ii (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Đáp án môn hóa thi học kì i (2018-2019)

Đáp án môn hóa thi học kì i (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ôn tập kiểm tra học kì i (2018-2019)

Ôn tập kiểm tra học kì i (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế Hoạch Chuyên Môn Năm Học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1925/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngoại khóa tổ hóa + tổ sinh

Ngoại khóa tổ hóa + tổ sinh22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đáp án hóa học 3 khôi kttt

Đáp án hóa học 3 khôi kttt22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18