LỊCH KIỂM TRA Định kỳ cuối Học kỳ I năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

MÔN

NGÀY KIỂM TRA

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

LỚP 4

LỚP 5

TIẾNG VIỆT

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ hai

23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ sáu

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ hai

23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ sáu

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ hai

23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TOÁN

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ năm

26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ sáu

27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ năm

26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ sáu

27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ năm

26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

KHOA HỌC

 

 

 

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ hai

16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ ba

17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

 

 

 

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ tư

18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ năm

19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

(Nghe, Đọc, Viết)

 

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ ba

17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ tư

18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ năm

19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ sáu

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TIẾNG ANH ĐỀ ÁN

(Nghe, Đọc, Viết)

 

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ ba

17/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

14gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ tư

18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ năm

19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

7g3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá thứ sáu

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG, ĐỀ ÁN,

(Nói)

 

Theo thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/12 đến 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TIẾNG ANH TÍCH HỢP

Theo thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/12 đến 12/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TIN HỌC

 

Theo thời khóa biểu từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/12 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Lưu ý: Học sinh có mặt tại trường trước giờ kiểm tra 15 phút.

 

HIỆU TRƯỞNG