Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Quận 3 tại thông báo số 54/TB-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17, trường Tiểu học Thực hành sư phạm Phan Đình Phùng thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh:

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường được nghỉ Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 (bốn) ngày liên tục từ ngày thứ bảy, 29 tháng 4 đến hết ngày thứ ba, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (trong đó ngày 29 tháng 4 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ Lễ 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 4 trùng với ngày nghỉ hàng tuần – Chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày thứ ba, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17).

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực cơ quan trong các ngày nghỉ theo phân công.

3. Tổ bảo vệ chịu trách nhiệm treo cờ Tổ quốc trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 (hai) ngày: ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 4 và ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 theo đúng quy định.

4. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hoạt động lại bình thường trong ngày thứ tư, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG