Thông báo tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 giờ, ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, nhà trường chính thức xét tuyển viên chức (đợt 2) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

THÔNG BÁO

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 giờ, ngày 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19, nhà trường chính thức xét tuyển viên chức (đợt 2) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Các ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức có mặt đúng thời gian quy định.

Nếu ứng viên đến sau thời gian quy định, xem như ứng viên vắng mặt.

Ứng viên chú ý trang phục lịch sự khi đến dự tuyển.