Tiểu Học Thuận Kiều | Phòng GD&ĐT Quận 12 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Thi đua khen thưởng (18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

HƯỚNG DẪN Số: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/HD-HĐXCNSKCTP ngày12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Về việc xét sáng kiếnphục vụ công tác thi đua, khen thưởng... (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Hướng dẫn số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/HD-GDĐT-VP ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của SGD&ĐT Hướng dẫn V/v xét sang kiến phục vụ công tác thi đua,... (25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

QUYẾT ĐỊNH Số: 841/QĐ-GDĐT- Quận 12, ngày 12 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến,... (18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định 48/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày 12-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố... (5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

QUYET ĐỊNH Số: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND Quận 12, ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 V/v ban hành Quy định về công tác thi... (28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định số 65/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật... (28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 phụ lục các biểu mẫu về công tác thi đua (26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Kế hoạch chấm skkn NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (14/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

THÔNG TƯ Số: 18/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BKHCN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ... (26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Danh hiệu Khen thưởng Thành phố theo các QD: 4625, 4627, 4628/QĐ-UBND ngày 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và QĐ 427/QĐ-CTN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. TẬP THỂ,... (16/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Nghị định 91 : Quy định chi tiết Luật thi đua - khen thưởng (7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Số: 4158/QĐ – UBND QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Quyết định Số: 48/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh... (28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Nghị định số 42/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP ngày 15/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Cách tạo Google Form (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Google Form là một công cụ tạo và quản lý biểu mẫu khảo sát cực kỳ hữu ích được phát triển bởi Google.

Chương trình giáo dục phổ thông (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chương trình giáo dục phổ thông (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 từ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tập huấn chương trình giáo dục phổ thông Chuyên đề "Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động... (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Văn bản số 56tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/UBND-VX ngày 13.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của UBND TP.HCM Về thực hiện phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư số 17/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về... (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Lễ Công bố và Trao quyết định Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý - tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ... (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công... (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,... (22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc (13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Các cơ sở giáo dục mầm non Quận 12, hưởng ứng phong trào phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tổ chức "Phiên chợ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đồng" chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhiều mô hình thiết thực ý nghĩa trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Luật, Pháp lệnh 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lễ trao Quyết định và đón Bằng công nhận Trường Mầm non Họa Mi 1 đạt chuẩn quốc gia mức... 18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chung tay cùng đẩy lùi dịch COVID-19 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Chương trình "Lan tỏa yêu thương" 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nghị định 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Luật 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học (CL-NCL), Trường CBAD. Căn cứ Công văn số 1265/GDĐT-VP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của... 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập và ngoài công lập; các cơ sở giáo dục mầm non gồm... 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Về việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất,... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học. KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 CHUẨN BỊ CHO HỌC... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT, THCS, TH (Công lập). Để thực hiện phát tiếp khẩu trang học sinh còn... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KHẨN Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG (CL-NCL), Hiệu trưởng các trường TH, THCS và ĐVTT, Hiệu... 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập có tên trong Công văn 3248. Về việc mua sắm thiết... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, HT trường BDGD, HT trường CBAD. 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non ngoài công lập; Chủ cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, mầm non... 5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 516
Hôm qua : 13,574
Tuần này : 47,683
Tuần trước : 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Tháng này : 119,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng trước : 916,tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá52
Tất cả : 1,68tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1