Thi đua khen thưởng18/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 phụ lục các biểu mẫu về công tác thi đua 26/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen chủ tịch UBND TP HCM, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kế hoạch chấm skkn NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

HƯỚNG DẪN Số: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/HD-HĐXCNSKCTP ngày12 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Về việc xét sáng kiếnphục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

có bộ mẫu

THÔNG TƯ Số: 18/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13/TT-BKHCN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng 3 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ 26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn số 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/HD-GDĐT-VP ngày 15/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của SGD&ĐT Hướng dẫn V/v xét sang kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo25/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Danh hiệu Khen thưởng Thành phố theo các QD: 4625, 4627, 4628/QĐ-UBND ngày 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và QĐ 427/QĐ-CTN ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17. TẬP THỂ, CÁ NHÂN LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1716/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

QUYẾT ĐỊNH Số: 841/QĐ-GDĐT- Quận 12, ngày 12 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Nghị định 91 : Quy định chi tiết Luật thi đua - khen thưởng7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quyết định 48/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày 12-12-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh5/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh

Số: 4158/QĐ – UBND QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá153tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

QUYET ĐỊNH Số: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND Quận 12, ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 11 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 V/v ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 1228/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Quyết định Số: 48/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Nghị định số 65/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng28/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17