Sinh hoạt CLB tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ Rainbow phụ trách.