Thông báo về việc học sinh nghỉ học

Về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NHÀ BÈ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 83 /GDĐT

Về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do

chủng mới của vi rut Corona gây ra

Nhà Bè, ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

                          Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,

                                  Trung học cơ sở, Chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài

                                                                                                               công lập.

 

 

Căn cứ văn bản số 291/GDĐT-VP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo:

Học sinh các cấp học, bậc học mầm non (kể cả ngoài công lập), tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nhà Bè được nghỉ học từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến hết ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè đề nghị Hiệu trưởng các trường, Chủ

các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập khẩn trương triển khai nội dung thông báo trên./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Lê Thị Oanh

 

Tác giả: admin