Tập huấn chuyên đề

Tập huấn chuyên đề "dạy học theo định hướng stem và steam" 16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Chuyên đề thực hành tâm lý học đường

Chuyên đề thực hành tâm lý học đường28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội thi giáo viên dạy giỏi - viên phấn vàng cấp trường

Hội thi giáo viên dạy giỏi - viên phấn vàng cấp trường12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tập huấn chuyên đề hexathlon

Tập huấn chuyên đề hexathlon15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ứng dụng edmodo vào dạy học

Ứng dụng edmodo vào dạy học31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá182tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chuyên đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua các giờ học môn tự chọn chính khóa

Chuyên đề giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua các giờ học môn tự chọn chính khóa13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chuyên đề nâng cao chất lượng học tập viết lớp 1 theo hướng phát triển năng lực của học sinh

Chuyên đề nâng cao chất lượng học tập viết lớp 1 theo hướng phát triển năng lực của học sinh18/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chuyên đề dạy học mĩ thuật theo phương pháp đan mạch

Chuyên đề dạy học mĩ thuật theo phương pháp đan mạch28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chuyên đề dạy học theo dự án

Chuyên đề dạy học theo dự án28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chuyên đề dạy học tập làm văn đề

Chuyên đề dạy học tập làm văn đề "mở" ở tiểu học28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chuyên đề dạy học tập viết - chính tả theo hướng phát triển năng lực học sinh và dạy học - khắc phục lỗi chính tả phương ngữ ở tiểu học

Chuyên đề dạy học tập viết - chính tả theo hướng phát triển năng lực học sinh và dạy học - khắc phục lỗi chính tả phương ngữ ở tiểu học28/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1726/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chuyên đề dạy học mĩ thuật tiểu học theo phương pháp đan mạch

Chuyên đề dạy học mĩ thuật tiểu học theo phương pháp đan mạch14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Chuyên đề dạy học theo dự án

Chuyên đề dạy học theo dự án24/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17