Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

 

Cha mẹ học sinh và học sinh xem bài dạy trực tuyến qua đường link youtube sau:

 

https://www.youtube.com/watch?v=rbBOZxBCtfM

Tác giả: Giáo viên lớp 5