QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2527/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 - 2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2017-2018

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

- Căn cứ kế hoạch số 472/KH-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, - Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường Tiểu học Trần Quang Diệu đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Kế hoạch năm học 2016 - 2017

Kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá172tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp dạy học, phương thức đánh giá kết quả học tập của học sInh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, coi trọng giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh, vận dụng lý thuyết vào thực tế, môi trường xung quanh thông qua qua các môn học, các hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh – thân thiện các mối quan hệ trong nhà trường (thầy – trò; thầy – thầy; trò – trò) và xã hội... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 mà tập thể hội đồng sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện với tất cả năng lực và tâm huyết.

Những điều cần biết về bầu cử đại  biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân

Những điều cần biết về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Luật Tố tụng hành chính số 93/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/QH1323/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thông tư hướng dẫn một số nội dung của nghị định số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/nđ-cp ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Luật số 14/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QH13 của Quốc hội : LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Luật số 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Luật số 58/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Luật số 84/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/QH13 của Quốc hội : LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Nghị định số 38/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

BÁO CÁO Sơ kết công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 4/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Về kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Quận 3 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 1/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15