THỜI KHÓA BIỂU HKII - NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

THỜI KHOÁ BiỂU HỌC KỲ II - LỚP 1/1

NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

GV: Tô Thị Kim Phượng

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

Truy bài

Truy bài

Truy bài

Truy bài

Truy bài

 

1

SHDC

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (TV)

 

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (TV)

 

Ra chơi

 

4

Đạo đức

Toán

Mỹ thuật

TNXH

GDTT

 

Chiều

1

Tiếng Anh

Thủ công

Tiếng Việt (BS)

Mỹ thuật (BS)

Tiếng Anh

 

2

TNXH (BS)

Tiếng Anh

GDNGLL

Thủ công (BS)

Toán (BS)

 

Ra chơi

 

3

Tiếng Việt (BS)

Toán (BS)

Tiếng Anh

Thể dục

Âm nhạc (BS)

 

 

HiỆU TRƯỞNG

 

 

THỜI KHOÁ BiỂU HỌC KỲ II - LỚP 1/2

NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15

GV: Võ Thị Thuận

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

Sáng

 

Truy bài

Truy bài

Truy bài

Truy bài

Truy bài