Thông báo v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức (giáo viên) của Trường TH Trần Văn Ơn Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

        ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           QUẬN BÌNH TÂN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

 

 

 

 


THÔNG BÁO

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức 

của Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

 

      Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến dự buổi họp sinh hoạt nội quy xét tuyển phỏng vấn (Danh sách đính kèm).

     Lúc 8 giờ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (Thứ sáu).

     Tại phòng hội đồng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

                                                                       

                                                               

                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

                                                                         Phạm Thị Hòa

Tải file đính kèm: danh_sach_du_dieu_kien_-_th_tran_van_on_1992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.xls
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)


Tải file đính kèm: thong_bao_trieu_tap_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1992tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá197.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm (với file có dung lượng < 5mb)