KHỐI 5 - ĐỊA LÍ - Bài: Châu Mĩ (tiếp theo)

KHỐI 5 - ĐỊA LÍ - Bài: Châu Mĩ (tiếp theo) 7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài trắc nghiệm trực tuyến - GV: Thầy Trần Văn Hiệp

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 6

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 67/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Cô Võ Thị Thu Hiền

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 5

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 57/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 4

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 46/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Thầy Nguyễn Đức Thịnh

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 3

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 36/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - Thầy Nguyễn Văn Kiểm

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Ôn tập về phân số

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Ôn tập về phân số6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Thầy Nguyễn Đình Tam

KHỐI 5 - KHOA HỌC - Bài: Sự sinh sản của động vật, côn trùng, ếch

KHỐI 5 - KHOA HỌC - Bài: Sự sinh sản của động vật, côn trùng, ếch5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài trắc nghiệm trực tuyến - GV: Thầy Tô Thanh Nguyên

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Ôn tập về phân số

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Ôn tập về phân số5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Khối 5 - lịch sử- tiến vào dinh độc lập

Khối 5 - lịch sử- tiến vào dinh độc lập5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Bài trắc nghiệm trực tuyến - GV: Thầy Vũ Xuân Hỷ

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Ôn tập về số tự nhiên

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Ôn tập về số tự nhiên 4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Cô Võ Thị Thu Hiền

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 2

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 24/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu học tập - GV: Cô Nguyễn Thị Hiền

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 1

Khối 5 - tiếng việt - ôn tập tiết 14/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu học tập - GV: Thầy Nguyễn Đức Thịnh

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Thời gian

KHỐI 5 - TOÁN - Bài: Thời gian4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Dạy học online - Giao bài tập - GV: Cô Lê Thị Mai

KHỐI 5 - CHÍNH TẢ - Bài: Cửa sông

KHỐI 5 - CHÍNH TẢ - Bài: Cửa sông29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Cô Nguyễn Thị Hiền

KHỐI 5 - LTVC - Bài: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

KHỐI 5 - LTVC - Bài: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Phiếu bài tập - GV: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh