Tuần 24 (13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 đến 17/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Khối 5 - Môn Âm Nhạc - Bài: Màu xanh quê hương (HS tự học)